Presentació de FiloXarxa     2006-2009

 

     
 

>>

Cliqueu aquí per accedir a       FiloXarxa    Els grans temes de la filosofia

Història de la filosofia

     
     

     
     
Com està estructurat FiloXarxa ?

Està acabada aquesta obra?

Es pot col·laborar en aquest web?

Qui és responsable d’aquest web?

Com emprar el web de FiloXarxa ?

Problemes amb els textos en grec?

Anar a l'nici

 

Què és FiloXarxa?

FiloXarxa és un web de filosofia que, tot i que inicialment s’adreça als professors i professores de filosofia d’ensenyament secundari i als estudiants de filosofia, també s’adreça a totes les persones interessades en la filosofia i la seva història i de bon segur que pot ser d’interès per tots els estudiants universitaris de filosofia o matèries afins.  Així, doncs, és un web de filosofia en el seu sentit més ampli, que inclou també una gran quantitat de textos filosòfics escollits, cites i exemples.

El web de FiloXarxa  ha nascut a partir d’experiències anteriors, així, part dels continguts són la revisió, actualització i traducció al català d’alguns dels continguts del Diccionario de Filosofía en CD-ROM,* obra que va estar editada per l’editorial Herder de Barcelona (Primera edició l’any 1996 i 3ª edició, 1999). Aquesta obra va ser escrita conjuntament per Antoni Martínez Riu i Jordi Cortés Morató, que també en va ser l’autor de la part tècnica i informàtica de l’edició en CD-ROM. Aquest web, no obstant això, no pretén substituir aquella obra en CD-ROM, que ofereix altres funcions que serien difícils d’incorporar a un web, en especial les taules cronològiques i les funcions de cerca més avançada. No obstant això, a canvi, aquest web, a més d’estar en català, ofereix, respecte de l’obra en CD-ROM la possibilitat de ser una obra oberta, fàcilment actualitzable i que admet col·laboracions externes. Per altra part s’hi han inclòs nous continguts i diversos enllaços externs a d’altres webs.

Apart d’aquest precedent, aquest web segueix el desenvolupament que ja es va iniciar en www.pensament.com, que actualment es dedica fonamentalment a allotjar FiloXarxa com el seu principal contingut.

*El © de l’edició castellana de l’esmentat Diccionario de filosofia en CD-ROM pertany a l’editorial Herder S.L. de Barcelona. Pel que fa als continguts traduïts que hi ha en aquest web i que procedeixen del l’esmentada obra, el © de l’edició en català, pertany a Jordi Cortés Morató i Antoni Martínez Riu. Pel que fa a l’edició en format web, pertany a Jordi Cortés Morató, que és també el responsable de totes les possibles (i segures) errades que contingui, així com de les traduccions al català. Part de les traduccions s’ha realitzat emprant programes de traducció automàtica revisats o adaptats per l’autor. Atès que aquests programes ofereixen solament traduccions aproximades les pàgines "penjades" a aquest web, tot i haver estat revisades, sovint poden presentar errades.

Per altra part, el conjunt del web de FiloXarxa està sota una llicència de Creative Commons.

Licencia de Creative Commons


  FiloXarxa Conceptes i textos filosòfics Jordi Cortés Morató i Antoni Martínez Riu. Construcció, disseny del web i traducció de textos al català: Jordi Cortés Morató

Anar a l'nici


 

 

 

 

 

Què és FiloXarxa ?

Està acabada aquesta obra?

Es pot col·laborar en aquest web?

Qui és responsable d’aquest web?

Com emprar el web de FiloXarxa ?

Problemes amb els textos en grec?

Anar a l'nici

 

Com s’estructura FiloXarxa?

L’estructura de FiloXarxa, en tant que és un web de filosofia, està determinada per les relacions entre els conceptes filosòfics fonamentals, els autors que els han desenvolupat i els textos on s’han escrit. Per això, el web té, per un costat, una estructura manifesta (la que apareix a la interfície dissenyada per mostrar la informació quan veiem el web a través dels navegadors d’Internet) i, per un altre costat, una estructura latent que és la de l’entramat dels seus múltiples enllaços que ens condueixen a un ampli ventall de conceptes, autors i textos.

Ara bé, en la mesura en que FiloXarxa ha estat pensat per desenvolupar els continguts conceptuals de les matèries de filosofia tal com habitualment s'organitzen didàcticament, està estructurat en dos gran apartats que són els que determinen la interfície:

  • Els grans temes de la filosofia, i
  • Història de la filosofia

    La coherència dels continguts ja està garantida pel teixit dels milers d’enllaços hipertextuals, de manera que, reprenent el que dèiem més amunt, el contingut latent dels milers d’enllaços hipertextuals va més enllà de les estructuracions més o menys acadèmiques que marquen el contingui manifest dels dissenys de les "assignatures" de filosofia.

En cadascun dels seus apartats hi ha un llistat de les diferents «entrades» -que es podran anar variant, modificant i ampliant- que es corresponen als diferents nuclis conceptuals d’aquests blocs, de manera que seguint els «itineraris» de cadascun dels diferents apartats els usuaris (professors o alumnes) poden anar seguint el desenvolupament dels aspectes principals dels nuclis conceptuals. En una segona fase s’aniran incorporant elements d’avaluació dels coneixements, i suggeriments per seguir els diversos camins possibles que enllacen el diversos continguts que formen realment una gran xarxa entrellaçada mitjançant enllaços d’hipertext. A més a més, tant pel propi caràcter dels temes a estudiar, com per la mateixa estructuració dels enllaços hipertextuals, les taules de continguts dels diferents itineraris poden anar canviant i, degut a l’estructura en xarxa dels enllaços cada tema es relaciona pràcticament amb qualsevol altre. D’aquesta manera el web FiloXarxa permet copsar els enllaços i nusos de la immensa xarxa del pensament filosòfic que s’ha anat desenvolupant històricament com un gran teixit o xarxa d’idees.

Des del punt de vista formal, el web està estructurat amb un sistema de marcs ("frames") per tal de facilitar la navegació entre els diferents temes, de manera que l’usuari o usuària sempre sàpiguen en quin entorn conceptual es troben. Per això, quan s’accedeix a un tema determinat (com els que apareixen als "menús" superiors) no solament canvia el "marc" principal, sinó que també canvia el marc contextual de l’esquerra. Per altra part, per tal d’evitar la pèrdua d’informació contextual que es pot donar quan es recupera una informació del contingut del web al que s’hi ha arribat a partir d’un cercador (com el Google, l'Altavista, Alltheweb, Bing, Yahoo, etc.), cada entrada, si s’obre fora del seu marc contextual, mostra la possibilitat de tornar al seu lloc dins el context dels marcs. D'aquesta manera es conjuga la facilitat de l’ús de marcs amb la necessària contextualització dels continguts.

 

Anar a l'nici


 

 

 

 

 

Què és FiloXarxa ?

Com està estructurat FiloXarxa ?

Es pot col·laborar en aquest web?

Qui és responsable d’aquest web?

Com emprar el web de FiloXarxa ?

Problemes amb els textos en grec?

Anar a l'nici

 

Està "acabada" aquesta obra?

Ateses les característiques d'aquesta obra que s’exposen més amunt, a més de les diverses «entrades» directament assenyalades en un primer nivell d’accés als coneixements de cadascun dels nuclis temàtics, hi ha un gran ventall d’enllaços que relacionen entre si aproximadament 11.000 arxius, entre definicions, textos escollits de diversos autors (aproximadament 1.200), exemples i citacions. Bona part d’aquest contingut encara no està disponible a la xarxa (però les connexions sí que hi són presents), de manera que sovint apareix un avís indicant (pàgina "per defecte") que a la pàgina a la que es fa referència encara no s’hi pot accedir . Però aquests enllaços s’aniran actualitzant més endavant. Igualment els diferents itineraris de cada bloc temàtic s’aniran actualitzant i reformant i s’acompanyaran d’exercicis d’autoavaluació dels coneixements. (S’admeten col·laboracions!!)

En suma, doncs, es tracta d’una obra oberta que espera, a més, la col·laboració i els comentaris dels diversos usuaris. En aquest sentit va, doncs, a més de poder ser útil pel desenvolupament d’altres matèries (com sociologia, psicologia o metodologia, per exemple) és un web de filosofia en el seu sentit més ampli, que inclou també una gran quantitat de textos filosòfics escollits, cites i exemples. D’aquesta manera revela una complexitat i una densitat de continguts molt més gran de la que pot aparèixer inicialment. O dit d’una altre manera, si en la interfície del web apareguessin altres «itineraris», es mostrarien moltes altres possibilitats que ara solament s’intueixen.  Per això l’ús de la web, l’exploració de les diferents connexions i enllaços, ofereix una visió més amplia d’uns continguts que abasten la major part dels temes relacionats amb la filosofia, i no solament en el batxillerat.

En aquest sentit l'ús del cercador facilita la navegació pel web i permet saber (juntament amb l'ús del mapa del web) les diferents entrades disponibles.

Anar a l'nici


 

 

 

 

 

Què és FiloXarxa ?

Com està estructurat FiloXarxa ?

Està acabada aquesta obra?

Qui és responsable d’aquest web?

Com emprar el web de FiloXarxa ?

Problemes amb els textos en grec?

 

 

Es pot col·laborar en aquesta obra?

Atès el caràcter obert d’aquest web sí que és possible col·laborar en el seu desenvolupament. Les col·laboracions poden ser de les classes següents:

  1. Redactant entrades noves no incloses en el web
  2. Corregint errades (segur que n’hi ha moltes) en les entrades actuals. Tant de tipus conceptual com errades tipogràfiques, ortogràfiques o d’altra classe.
  3. Participant activament en el procés de correcció de les traduccions. Ja que gran quantitat de textos filosòfics i entrades d'aquest web estaven redactats en castellà i s’han traduït al català a partir de programes de traducció automàtica - informàtica, i que, per tant, necessiten una revisió i correcció ulterior, demanem a totes les persones interessades en fer aquesta revisió de la traducció que es posin en contacte amb el "webmaster" de FiloXarxa per tal de poder incorporar les seves revisions al web. En aquest cas s’indicarà en els crèdits el nom de la persona que ha efectuat la revisió. Les entrades que no portin el nom de cap persona responsable de la revisió i traducció s’entén que pertanyen a la traducció efectuada pel webmaster.
  4. Suggerint noves entrades, nova bibliografia, enllaços a d’altres webs, etc.

En les col·laboracions es mencionarà el nom de l’autora o autor de l’entrada o la traducció.

Com col·laborar?

Envieu un e-mail a l’adreça següent (atenció, copieu l’adreça en el vostre programa de correu i envieu el vostre missatge)

Anar a l'nici


 

 

 

 

 

Què és FiloXarxa ?

Com està estructurat FiloXarxa ?

Està acabada aquesta obra?

Es pot col·laborar en aquest web?

Com emprar el web de FiloXarxa ?

Problemes amb els textos en grec?

Anar a l'nici

 

Qui s’encarrega de FiloXarxa?

FiloXarxa ha estat creat per Jordi Cortés Morató, que és també el  «webmaster»  d’aquest web i és qui en té la responsabilitat del seu manteniment i actualització, així com de la traducció dels diferents textos filosòfics al català i de la traducció catalana d’aquells continguts que ja estaven editats en el Diccionario de filosofía en CD-ROM esmentat anteriorment.

 

La realització d’aquest web ha estat possible gràcies a la disponibilitat de temps que suposa gaudir d’una llicència d’estudis concedida a Jordi Cortés Morató durant el curs 2003 - 2004 pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.: 3926 de 16.7.2003).

Per posar-vos en contacte amb el "webmaster" envieu un e-mail a l’adreça següent (atenció, copieu l’adreça en el vostre programa de correu i envieu el vostre missatge)

 

Anar a l'nici


 

 

 

 

 

 

Què és FiloXarxa ?

Com està estructurat FiloXarxa ?

Està acabada aquesta obra?

Es pot col·laborar en aquest web?

Qui és responsable d’aquest web?

Problemes amb els textos en grec?

Anar a l'nici

 

Com utilitzar FiloXarxa?

Tal com s’ha dit més amunt, aquest web apareix amb una interfície pensada per seguir les matèries de filosofia tal com habitualment s'organitzen didàcticament, però conté molta més informació relacionada entre si per un complex entramat d’enllaços hipertextuals entre conceptes, textos i autors, que va més enllà dels continguts inicialment proposats en l'organització del menús. És possible, doncs, que la gran quantitat d'informació del web no es vegi de manera immediata.

Per això hi ha diferents maneres d’utilitzar FiloXarxa .

1) Per tal d’utilitzar la web per seguir FiloXarxa  com un conjunt d' «itineraris de filosofia en xarxa» simplement cal seguir l’ordre de cadascun dels diferents blocs temàtics. Es pot utilitzar la funció d’«historial» que ofereixen els navegadors d’Internet (tant de l’Internet Explorer, com del Mozilla, Firefox, Chrome,Netscape o Navegador, o d’altres navegadors d’Internet) per recopilar els diferents recorreguts utilitzats, i seguir l’ordre d’accés a la informació que apareix en els diferents menús de cadascun dels itineraris temàtics.

En el seu ús com a instrument didàctic de les matèries de filosofia i història de la filosofia, es pot seguir l'ordre de les dues "barres" situades a la capçalera del web. La primera "barra" ("Els grans temes de la filosofia") apareix dividida en 6 temes. La segona "barra" ("Història de la filosofia"), es divideix en els grans períodes de la història del pensament i hi ha els enllaços als autors i textos més rellevants. No obstant això, no solament hi ha aquesta informació, sinó que a través dels diferents enllaços es pot accedir a molts altres autors, temes i textos que transcendeixen completament els temaris esmentats.

2) Per tal d’emprar el web per explorar altres temes que amplien notablement la informació bàsica, es pot accedir a la gran quantitat d’enllaços que relacionen entre si definicions, textos escollits de diversos autors, corrents filosòfics, autors de totes les èpoques, exemples i cites. En aquest cas solament cal anar seguint els fils temàtics que ens poden conduir a noves informacions de vegades amb relacions inesperades (serendipia se’n diu d’això) i anar utilitzant la funció d’historial (el fil d’Ariadna que ens ofereixen els navegadors d’Internet per poder refer els camí)

3) En un ús mixt, els professors i professores de filosofia que vulguin utilitzar FiloXarxa poden prèviament dissenyar diferents recorreguts que posteriorment poden indicar als alumnes. D'aquesta manera, per exemple, es pot seguir un tema amb més amplitud del que apareixeria si solament es seguissin els enllaços previstos en cada bloc temàtic. Per tal d’afavorir aquest ús, en alguns temes hi apareix un llistat de temes relacionats. Una possibilitat és, doncs, utilitzar FiloXarxa per desenvolupar WebQuest

4) Hi ha un cercador incorporat que empra el motor de cerques del Google dins el contingut del web. S’utilitza de la mateixa manera que en qualsevol cerca amb Google. Admet operadors (com "+" o "-") que permeten fer cerques més avançades. (Per a més informació consulteu les ajudes de cerca i de cerca avançada del propi Google).

5) Consultant el "mapa del web" es pot tenir una visió general dels diferents autors, conceptes i textos inclosos en el web. Aquest "mapa" del web es va actualitzant periòdicament. Per aquesta raó probablement, atès que cada setmana s'afegeixen nous continguts al web, és possible que hi hagi entrades (autors, conceptes o textos) encara no llistades al "mapa"

Com també hem dit més amunt, hi ha part del contingut d’aquest web que encara no està disponible a FiloXarxa, de manera que sovint apareix un avís indicant que a la pàgina a la que es fa referència encara no s’hi pot accedir. En aquest cas apareix una pàgina -titulada sempre "defecte", ja que apareix "per defecte" quan no hi ha l’enllaç sol·licitat- que ens indica que l’enllaç existeix però el contingut d'aquesta pàgina encara no és present al web (i probablement està en procés de revisió o de traducció). És a dir, que les relacions i enllaços estan creats i les pàgines de destinació s’estan revisant i, atès el caràcter d’obra oberta d'aquesta obra (que admet col·laboracions), s’aniran incorporant més endavant. És possible, doncs, que algun enllaç que en un moment encara no és actiu aparegui activat poc temps després. El ritme d’incorporacions de nous continguts enllaçats dependrà, en gran part, de la disponibilitat de temps que tingui el responsable d’aquest web, així com de les aportacions dels possibles col·laboradors.


 

Què és FiloXarxa ?

Com està estructurat FiloXarxa ?

Està acabada aquesta obra?

Es pot col·laborar en aquest web?

Qui és responsable d’aquest web?

Com emprar el web de FiloXarxa ?

Anar a l'nici

 

 

Important: per tal de visualitzar correctament els caràcters en grec cal tenir instal·lada en l’ordinador la font anomenada  «grega1»* que es pot descarregar des d’aquí:

descarregar font «grega1»

Un cop descarregada la font cal instal·lar-la en l’ordinador o copiar-la al directori fonts inclòs dins la carpeta de Windows

 

 

 * Aquesta "font", necessària per visualitzar adequadament els textos en grec de FiloXarxa va ser creada per Jordi Cortés Morató © expressament per a l’esmentat Diccionario de filosofía en CD-ROM i actualment és necessària per a la correcta visualització dels caràcters grecs en aquest web

 


Anar a l'nici

 

   

Primera versió, Barcelona 1 de novembre de 2004


 

   

Darrera actualització: 13 de juliol de 2009

     
     
     

Anuncis Exponsor