Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

Amorós, Celia HIST.    /ver versión en castellano/

Filòsofa espanyola feminista, nascuda a València, el 1944; professora de la universitat de València i després de la UNED (Universitat de l'Educació a distància), és des de 1985 catedràtica d'Història de la Filosofia a la universitat Complutense de Madrid; en el curs 1986-87, va organitzar el Seminari Permanent «Feminisme i Il·lustració» i va presidir després l'Institut d'Investigacions Feministes de la Complutense, consolidació de l'organisme anterior.

Considerada la introductora de la problemàtica del feminisme en la filosofia espanyola (defensora de l’anomenat "feminisme de la igualtat"), en una de les seves obres principals, Cap a una crítica de la raó patriarcal (1985), posa en relleu el desenvolupament esbiaixat que ha seguit la raó en filosofia i, per tant, en la cultura occidental: sota una suposada pretensió d'universalitat, s'identifica allò racional, el superior i allò cultural amb l'androcèntric, mentre que a la dona se la identifica amb allò irracional, allò inferior i allò natural. Aquesta «raó patriarcal», logos patriarcal o ideologia patriarcal, a la que dóna la categoria filosòfica de «no-pensament sobre la dona», o a priori vacu, és un entramat o un conjunt de pràctiques reals, conscients i inconscients, i de representacions simbòliques dels individus, un conjunt de pactes androcèntrics que constitueixen un sistema de poder i organització social pel gènere, pel que les dones queden sotmeses genèricament, com a col·lectiu, a l'autoritat de l'home (masculí) igualment genèrica. El feminisme, la possibilitat del qual es fundamenta en principis bàsics de la Il·lustració (com la llibertat, Igualtat, supressió dels prejudicis), no és només alternativa al patriarcat i font de pensament interpretatiu; és també una ètica i un projecte de reconstrucció de la realitat, que requereix la institució de nous pactes, diferents dels que suposa i imposa la raó patriarcal, i en els que la dona, com a gènere, sigui subjecte i no objecte de pacte (veure text).

Principi bàsic d'aquesta ètica és el reconeixement de la individualitat alliberada de tot allò genèric, on les «idèntiques» a l'individu masculí siguin també «iguals» en els àmbits públics on s'exerceix el poder (veure text). En aquest «univers dels iguals», «home» i «dona», «masculí» o «femení» no són el veritablement autèntic ni allò individual existent; són producte del sistema patriarcal (concepció nominalista del patriarcat), creacions genèriques que, per força del poder patriarcal, arrelen en el grup, a la manera com els antics universals s'encarnen en les coses, i en ell exerceixen poder i discriminació.

En Sören Kierkegaard o la subjectivitat del cavaller (1987), aprofundeix en el tema de la misogínia romàntica, com a discurs filosòfic reactiu davant les expectatives alliberadores obertes per a la dona per la Il·lustració i anul·lador de la seva individualitat, mentre que Temps de feminisme (1997) -treballs de l'autora al Seminari Permanent- tracta de les noves qüestions del pensament feminista contemporani: multiculturalitat, noves tecnologies, fonamentalismes, feminització de la pobresa i relacions entre gènere i desenvolupament, i altres.

L'any 2006 va obtenir el premi Nacional de Ensayo, que concedeix el Ministerio de Cultura, per la seva obra 'La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias... para la lucha de las mujeres'.

Enllaç extern: http://www.nodo50.org/mujeresred/amoros-celia.html

 

Bibliografia
 
 • Ideología y pensamiento mítico, 1973;

 • Mujer, participación y cultura política, 1990;

 • Hacia una crítica de la razón patriarcal, Barcelona, Anthropos, 1985, 1991;

 • Historia de la teoría feminista, 1994;

 • Sören Kierkegaard o la subjetividad del caballero, Barcelona, Anthropos, 1987;

 • "Espacio de los iguales, espacio de las idénticas. Notas sobre poder y principio de individuación", en Arbor, núm. 503-504;

 • "El feminismo: senda no transitada de la Ilustración", en lsegoría. Revista de Filosofía Moral y Política, núm. 1, 1990, Instituto de Filosofia, CSIC, pág. 139;

 • Mujer, participación y cultura política, 1990;

 • "Patriarcalismo y razón ilustrada", en Razón y Fe, núms. 113-114, julio-agosto 1991;

 • "Los escritos póstumos de Sartre" (I) y (II), en Revista de Filosofia, 3~ época, vol. III y IV, Madrid, Universidad Complutense;

 • "El nuevo as-pecto de la polis", en La balsa de la Medusa, núms. 19-20, 1991;

 • C. Amorós (dir.), "Feminismo y Etica", número monogrático de Isegoría. Revista de Filosofia Moral y Política, núms. 6, 1992;

 • "Feminismo, Ilustración y misoginia romántica", en Birules y otros, Filosofía y género, Identidades femeninas, Pamplona, Pamiela, 1992;

 • Feminismo: igualdad y diferencia, Colección Libros del PUEG, UNAM, México, 1994;

 • Angeles Jiménez Perona, "Celia Amorós", en Philosophinnen-Lexikon, ein-Fach-verlag, 1994;

 • 10 palabras clave sobre Mujer, Estella (Navarra), Verbo Divino, 1995;

 • Feminismo y Filosofía, 2000;

 • La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias... para la lucha de las mujeres Ed. Cátedra 2005;

 • Feminismo, globalización y multiculturismo, 2005;

 • Celia Amorós y Ana de Miguel (eds.) Teoría feminista. De la Ilustración a la globalización (3 vols.), Madrid, eds. Minerva. 2005.

 


Versión en castellano

Amorós, Celia HIST.

Filósofa española feminista, nacida en Valencia, en 1944; profesora de la universidad de Valencia y luego de la UNED (Universidad de la Educación a distancia), es desde 1985 catedrática de Historia de la Filosofía en la universidad Complutense de Madrid; en el curso 1986-87, organizó el Seminario Permanente «Feminismo e Ilustración» y presidió luego el Instituto de Investigaciones Feministas de la Complutense, consolidación del organismo anterior.

Considerada la introductora de la problemática del feminismo en la filosofía española (defensora del llamado "feminismo de la igualdad"), en una de sus obras principales, Hacia una crítica de la razón patriarcal (1985), pone de relieve el desarrollo sesgado que ha seguido la razón en filosofía y, por lo mismo, en la cultura occidental: bajo una supuesta pretensión de universalidad, se identifica lo racional, lo superior y lo cultural con lo androcéntrico, mientras que a la mujer se la identifica con lo irracional, lo inferior y lo natural. Esta «razón patriarcal», logos patriarcal o ideología patriarcal, a la que da la categoría filosófica de «no-pensamiento sobre la mujer», o a priori vacuo, es un entramado o un conjunto de prácticas reales, conscientes e inconscientes, y de representaciones simbólicas de los individuos, un conjunto de pactos androcéntricos que constituyen un sistema de poder y organización social por el género, por el que las mujeres quedan sometidas genéricamente, como colectivo, a la autoridad del varón igualmente genérica. El feminismo, cuya posibilidad se funda en principios básicos de la Ilustración (como libertad, Igualdad, supresión de los prejuicios), no es sólo alternativa al patriarcado y fuente de pensamiento interpretativo; es también una ética y un proyecto de reconstrucción de la realidad, que requiere la institución de nuevos pactos, distintos de los que supone e impone la razón patriarcal, y en los que la mujer, como género, sea sujeto y no objeto de pacto (ver texto ).

Principio básico de esta ética es el reconocimiento de la individualidad liberada de todo lo genérico, donde las «idénticas» al varón sean también «iguales» en los ámbitos públicos donde se ejerce el poder (ver texto ). En este «universo de los iguales», «hombre» y «mujer», «masculino» o «femenino» no son lo verdaderamente auténtico ni lo individual existente; son producto del sistema patriarcal (concepción nominalista del patriarcado), creaciones genéricas que, por fuerza del poder patriarcal, arraigan en el grupo, a la manera como los antiguos universales se encarnan en las cosas, y en él ejercen poder y discriminación.

 En Sören Kierkegaard o la subjetividad del caballero (1987), ahonda en el tema de la misoginia romántica, como discurso filosófico reactivo ante las expectativas liberadoras abiertas para la mujer por la Ilustración y anulador de su individualidad, mientras que Tiempo de feminismo (1997) -trabajos de la autora en el Seminario Permanente- trata de las nuevas cuestiones del pensamiento feminista contemporáneo: multiculturalidad, nuevas tecnologías, fundamentalismos, feminización de la pobreza y relaciones entre género y desarrollo, y otras.

En 2006 obtuvo el premio Nacional de Ensayo, que concede el Ministerio de Cultura, per su obra 'La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias... para la lucha de las mujeres'.

Enlace externo: http://www.nodo50.org/mujeresred/amoros-celia.html

 

 

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.