Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

eidos GEN.

Terme grec que significa determinació o aspecte. En llatí és species, espècie. Procedeix de la mateixa arrel que ,É*@< o Æ*,Ã<, per la qual cosa també a vegades s'ha traduït per idea, encara que generalment es tradueix per essència o per forma.

Per als presocràtics designa l'aspecte de les coses, la seva manifestació o aparició, però a partir de Sòcrates l',É*@H designa el ser en el sentit d'allò «què és». D'aquesta manera aquest terme equival no només a aspecte, sinó també a determinació. També en Melissos de Samos té aquest sentit, i ,É*@H apareix com BXD"H, límit o determinació (per això per a ell el ser ha de ser il·limitat, ja que no té cap determinació).

Plató

Però és a partir de Plató que aquest terme adquireix la seva plena importància. Plató també concep el ser com un aparèixer, com un mostrar-se o com una presència, però aquest aparèixer té una aparença o eidos. Quant que aquest terme està relacionat amb ,É*@< i Æ*,Ã< (termes que es relacionen amb «veure» o «visió»), Plató utilitza contínuament la noció de visió per explicar la relació de l'home en ser (i la metàfora del sol i de la llum en el mite de la caverna). Per això, al món que captem pels sentits l’anomena sempre món visible. D'aquesta manera, l'eidos designa pròpiament allò que és o l'ens, i la filosofia platònica inaugura una ontologia d'allò ens, en què la pregunta pel ser remet a la pregunta per la seva determinació o aspecte (,É*@H). Per això, el nucli de la seva filosofia, és a dir, la teoria de les idees, és la pregunta per l'eidos com a determinació de l'ésser. Però l',É*@H és també la espècie (Fedó, 79a), ara bé, qualsevol determinació té sempre simultàniament dos aspectes, per això tota espècie es defineix pel procediment de la dicotomia o *4"\D,F4H (diáiresis), a partir d'una determinació superior o (X<@H (gènere), i la dialèctica és el coneixement de com unes determinacions participen (:,JXPT) en altres. Les eídê apareixen també com separades de les coses, i són llavors realitats eternes, subsistents i immutables que existeixen en el món intel·ligible (República, 508c), i són causes i models del món visible, estant presents (B"D@LF\") en les coses (Fedó,100c-d, veure text ). El mètode de la dicotomia o diàiresis també posa de manifest que les idees estan jerarquitzades i culminen en la idea del Bé (República, 504i-509c) o en la idea de l'Un (Parmènides, 137c i ss., Sofista, 244-245, veure text). Però el ser pròpiament dit no és ,É*@H, no és un ens, i el Bé o l'Un no són pròpiament determinacions, ja que són condició de tota determinació. En aquest sentit, Heidegger assenyala que la teoria de les idees de Plató no estudia pròpiament el ser, sinó allò ens, fet que està en la base del que Heidegger anomena l'oblit del ser i de la metafísica tradicional.


Per a Aristòtil l'eidos designa la forma o la causa formal correlat de la matèria (Física, 194b 9-28), i apareix també com l'essència intel·ligible (Metafísica, 1013a), i com l'actualització de la substància (Metafísica, 1050b). Veure enérgeia i entelekhia. En quant que l'eidos és la forma, no pot tenir existència separada de la substància (@×F\", ousía) o de la matèria (à80, hylé).

Husserl adopta aquest terme en la seva fenomenologia, on l' ,É*@H designa l'essència d'un objecte, constituïda pel conjunt de característiques que es queden invariants en l'esmentat objecte a través de qualsevol procés imaginari de transformació o canvi (veure text). D'aquesta manera, l'eidos posseeix una objectivitat ideal i es aprehès en una intuïció viscuda (Wesenschau) que proporciona la comprensió originària d'un objecte.


 


Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.